Vertrouwenspersoon

Op de werkvloer heb je altijd te maken met andere mensen, zoals leidinggevenden, collega’s, opdrachtgevers, leveranciers, cliënten e.d.. Samenwerken met anderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend.

In elke organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met vervelende situaties als (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, agressie, integriteitskwesties en zelf met geweld. De gevolgen van ongewenste omgangsvormen zijn groot: gevoel van onveiligheid, personeelsverloop, menselijk leed, verlies in productiviteit, verzuim. Een onafhankelijk vertrouwenspersoon is dan wenselijk.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie en werkdruk.

Uit onderzoek blijkt dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon een positief effect heeft op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het bespreekbaar maken van de problemen en de zorgen van medewerkers. Het draagt actief bij aan een goede werksfeer en het houdt medewerkers betrokken en gemotiveerd. Een vertrouwenspersoon kan vanuit de organisatie zelf worden aangewezen (de interne vertrouwenspersoon), maar kan ook een externe vertrouwenspersoon zijn.

Wat doe ik als vertrouwenspersoon?

Ik werk voor organisaties als extern vertrouwenspersoon, dat betekent dat ik een onafhankelijke en neutrale rol speel en ik met een open vizier kan kijken naar wat er speelt. Ik ben immers geen onderdeel van de organisatie en organisatiecultuur.

Mijn taken zijn als volgt:

1. Luisterend oor en opvang
De eerste taak is het verzorgen van een veilige plek waar ik vrij met medewerkers en/of cliënten kan praten en naar ze kan luisteren.

2. Begeleiding
Samen inventariseren we wat er speelt en wat prioriteit heeft en bespreken we welke keuzemogelijkheden er zijn. Samen brengen we de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen in kaart, zodat er een eigen en passende keuze gemaakt kan worden.

3. Preventie en voorlichting
Preventie en voorlichting geven rondom ongewenste omgangsvormen is belangrijke stap om met elkaar te werken aan een veilige werkomgeving. Ik begeleid management en teams.

4. Beleid
Ik kan ondersteunen bij het maken en uitvoeren van beleid rondom PSA

5. Advies
Ik adviseer organisaties in het actualiseren, verfijnen en uitvoeren van het beleid rondom ongewenste omgangsvormen. Deze signalerende rol helpt in het ontdekken van trends en risico’s.

6. Vertrouwelijk
De gesprekken die ik voer met medewerkers zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat alle informatie ook altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Vertrouwenspersoon Integriteit

Binnen organisaties is het integriteitsbeleid vaak een onderdeel van het personeelsbeleid. Hieruit volgt bijvoorbeeld de gedragscode. Hoe gaan we met elkaar om op de werkvloer? Wat mag wel en wat niet?

Ondanks dergelijke gedragscodes en omgangsvormen gaat het toch zo nu en dan mis. Grote misstanden komen gelukkig niet vaak voor, maar er zijn in de praktijk helaas wel voorbeelden van onregelmatigheden of integriteitsincidenten. Je kunt hierbij denken aan een ziekmelding vanwege een ziek kind, onder werktijd boodschappen doen of het privé gebruiken/meenemen van zakelijke eigendommen.

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als zij vragen hebben, of problemen ervaren op het gebied van integriteit. Ook kunnen ze bij de vertrouwenspersoon hun twijfels uiten en sparren over wat ze zien of meemaken. Uiteraard is een veilig meldklimaat daarvoor heel belangrijk. De inzet van een externe vertrouwenspersoon kan hier aan bijdragen.

Als externe vertrouwenspersoon begeleid ik de persoon die een misstand (klokkenluidersregeling) of een onregelmatigheid heeft gemeld. Naast de begeleiding ben ik als vertrouwenspersoon ook een sparringpartner voor de melder.  

______

In de kern van moeilijkheden
schuilen mogelijkheden.

Albert Einstein
______

Doel van vertrouwenswerk:

  • Bijdragen aan een cultuur en werkomgeving waarin de werknemer zich veilig voelt om misstanden te melden;
  • Als organisatie kunnen leren van integriteitsvraagstukken;
  • Bespreekbaar maken van de waarden en normen van de organisatie en deze indien nodig te herzien;
  • Organisatie de kans geven op een onderzoek, zodat er zo nodig maatregelen getroffen kunnen worden;
  • Beperking van schade. Integriteitskwesties tasten het vertrouwen aan en kunnen leiden tot imagoschade. Niet alleen intern, maar ook extern. Door de inzet van een vertrouwenspersoon kun je hier vroegtijdig bij zijn en daardoor schade voorkomen of beperken.

Ook bij ziekte of afwezigheid van de interne vertrouwenspersoon kan ik worden ingeschakeld.

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen als vertrouwenspersoon? Neem dan contact met me op!