Tag Archives: #ongewenstgedrag

Hoe kunnen wij als OR bijdragen aan een gezonde werkklimaat?

In samenwerking met OR-online heb ik onderstaande vraag vanuit een OR mogen beantwoorden.

๐‘ฎ๐’“๐’‚๐’‚๐’ˆ ๐’›๐’๐’–๐’…๐’†๐’ ๐’˜๐’Š๐’‹ ๐’‚๐’๐’” ๐’๐’๐’…๐’†๐’“๐’๐’†๐’Ž๐’Š๐’๐’ˆ๐’”๐’“๐’‚๐’‚๐’… ๐’˜๐’Š๐’๐’๐’†๐’ ๐’˜๐’†๐’•๐’†๐’ ๐’๐’‘ ๐’˜๐’†๐’๐’Œ๐’† ๐’Ž๐’‚๐’๐’Š๐’†๐’“ ๐’˜๐’Š๐’‹ ๐’Œ๐’–๐’๐’๐’†๐’ ๐’ƒ๐’Š๐’‹๐’…๐’“๐’‚๐’ˆ๐’†๐’ ๐’‚๐’‚๐’ ๐’†๐’†๐’ ๐’ˆ๐’†๐’›๐’๐’๐’… ๐’˜๐’†๐’“๐’Œ๐’Œ๐’๐’Š๐’Ž๐’‚๐’‚๐’• ๐’ƒ๐’Š๐’๐’๐’†๐’ ๐’๐’๐’›๐’† ๐’๐’“๐’ˆ๐’‚๐’๐’Š๐’”๐’‚๐’•๐’Š๐’†, ๐’˜๐’‚๐’‚๐’“๐’ƒ๐’Š๐’‹ ๐’ˆ๐’†๐’†๐’ ๐’“๐’–๐’Š๐’Ž๐’•๐’† ๐’Š๐’” ๐’—๐’๐’๐’“ ๐’ˆ๐’“๐’†๐’๐’”๐’๐’—๐’†๐’“๐’”๐’„๐’‰๐’“๐’Š๐’‹๐’…๐’†๐’๐’… ๐’ˆ๐’†๐’…๐’“๐’‚๐’ˆ.

Vraag vanuit een OR

De media en grensoverschrijdend gedrag

De afgelopen periode is er vanuit de media veel aandacht geweest voor grensoverschrijdend gedrag. Het ging hierbij vooral om seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Naast deze vormen kun je als medewerker ook te maken krijgen met pesten, discriminatie, agressie en geweld. (Seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen vallen samen met werkdruk onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om psychosociale arbeidsbelasting zoveel mogelijk te beperken, dan wel te voorkomen.

Maatregelen

De maatregelen, die de werkgever hiervoor kan treffen vallen onder het adviesrecht van de ondernemingsraad. Dat betekent, dat je als OR actief kan meedenken en (on)gevraagd advies kan geven bij:

  • Het opstellen van protocollen;
  • Klachtenreglementen en klachtencommissie;
  • De inzet van een externe of interne vertrouwenspersoon.

Naast alle protocollen en reglementen is de allerbelangrijkste stap ongewenst gedrag bespreekbaar te maken! Om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken is het belangrijk dat medewerkers de ruimte voelen en ervaren om daadwerkelijk met elkaar in gesprek te gaan en durven te melden.

In gesprek

Kortom ga met elkaar in gesprek binnen alle lagen van je organisatie. Zorg ervoor, dat het onderwerp regelmatig op de agenda staat van de overlegvergadering tussen de ondernemingsraad en bestuurder en de diverse werkoverleggen. Zorg dat er regelmatig door de werkgever voorlichting wordt gegeven, zodat medewerkers weten wie de vertrouwenspersoon is binnen de organisatie. Als OR lid kun je zelf ook actief bij medewerkers polsen hoe en of het onderwerp op de agenda staat, hoe veilig zij het werkklimaat ervaren en op welke manier je dit zou kunnen verbeteren. Een MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek) kan hierbij helpend zijn.

Jaarverslag

De vertrouwenspersoon maakt elk jaar een jaarverslag. Bespreek deze tijdens het OR-overleg. Nodig de vertrouwenspersoon ook uit, zodat jullie met elkaar in gesprek kunnen gaan. Een goede samenwerking tussen de ondernemingsraad en de vertrouwenspersoon is ontzettend behulpzaam. Gezamenlijk vangen jullie meer signalen op binnen de organisatie welke jullie weer kunnen gebruiken in het verbeteren van het werkklimaat.

De grootste uitdaging

Bespreekbaar maken en houden van (on)gewenst gedrag is in de praktijk de grootste uitdaging! Er is vaak echt sprake van een cultuurverandering. Dit kost tijd en ieder stapje is er รฉรฉn.

Tot slot

Weet jij wanneer er sprake is van een leuk collegiaal grapje en wanneer die onzichtbare grens wordt overschreden? Wellicht een mooie eerste vraag om het gesprek te starten.

De OR en Vertrouwenspersoon

De OR en de Vertrouwenspersoon

De OR & Vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen op hun werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of misstanden. De gevolgen zijn groot. Onveiligheid, stress, psychosomatische klachten, functioneringsproblemen, personeelsverloop en verzuim. Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers tegen psychosociale arbeidsbelasting te beschermen. En een beleid te voeren om dit te voorkomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een waardevolle stap binnen dit beleid.

Wat is psychosociale arbeidsbelasting?

Psychosociale arbeidsbelasting, afgekort PSA, omvat alle factoren die stress veroorzaken in de arbeidssituatie. Het gaat specifiek om (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en een te hoge werkdruk. PSA is al jaren een van de grootste arbeidsrisicoโ€™s blijkt uit onderzoek en de cijfers van het CBS. Een derde van het verzuim is gerelateerd aan PSA.

De rol van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor medewerkers om hun zorgen en problemen bespreekbaar te maken. De vertrouwenspersoon biedt de mogelijkheid je hart te luchten. Het inzetten van een vertrouwenspersoon levert veel op:

  • Het werkt de-escalerend;
  • Het voorkomt dat medewerkers kiezen voor oplossingen, zoals ontslag, ziekmelden, indienen van een klacht, lekken naar de media;
  • Het werkt kostenverlagend en voorkomt boetes en schadeclaims;
  • Het draagt bij aan een prettiger, gezonder en veiliger werksfeer.

De ondernemingsraad en het aanstellen van een vertrouwenspersoon

De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke rol in het realiseren van een veilige werkplek. De OR heeft veel invloed op het beleid van de arbeidsomstandigheden binnen de eigen organisatie. De OR heeft instemmingsrecht op het PSA-beleid en al het beleid rondom veiligheid, gezondheid en welzijn. Dat betekent dat je als OR ook instemmingsrecht hebt op de werkwijze, het profiel en de functiebeschrijving bij het aanstellen van een (externe) vertrouwenspersoon.

Samenwerking tussen de OR en de vertrouwenspersoon

In het kader van het bevorderen van een prettige werkomgeving en werkomstandigheden binnen je organisatie is het raadzaam om regelmatig, minstens een keer per jaar, te overleggen met de vertrouwenspersoon. Een goede afstemming over het beleid en de onderliggende belangen, ieders taken en verantwoordelijkheden biedt de mogelijkheid om op een effectieve wijze met elkaar samen te werken. Een goede samenwerking tussen beide partijen draagt bij aan het voorkomen of beperken van de PSA.

Dit artikel is in samenwerking met OR-Online tot stand gekomen. De site voor ieder OR-Lid en bestuurders die alles willen weten over medezeggenschap.